INTERVISIE

Intervisie: “Bij intervisie komt een groep (hierarchisch gelijkwaardige) collega’s over een langere, maar begrensde tijdsperiode regelmatig samen om volgens afgesproken methodische systematiek elkaar:

– te ondersteunen bij de wijze waarop ieder het werk uitvoert.
– te helpen ieders eigen wijze van werkuitvoering te verbeteren.”(Louis v Kessel, 2001, blad LSVB)

Belangrijke voorwaarden zijn: werksituaties kunnen onderzoeken op knelpunten/ aandachtspunten, actief luisteren, en een structuur voor fasering kunnen hanteren. Het kan wenselijk zijn voorafgaand een training te volgen als groep om voorwaarden te scheppen voor een goede en veilige intervisie.

Hoe ziet dat er uit? (vorm)

Elke deelnemer brengt een vraag of casus in vanuit de concrete werksituatie, zo laat ieder zien met welke vraagstukken men bezig is. Per sessie wordt een van die vraagstukken behandeld door middel van een intervisiemethode.

De methode leidt de groep van vraaganalyse, naar (her)formulering van de vraag, naar reflectie op de vraag, naar eventuele oplossingen. De oplossing is niet perse noodzakelijk. De deelnemer kan na reflectie vaak zelf, door meer zicht op die situatie, een oplossing bedenken die past bij de eigen manier van werken.

VOORBEELD

Een team van een afdeling van een gemeente ervoer problemen in de samenwerking en communicatie. Bij de eerste bijeenkomsten hebben de deelnemers het team ‘in kaart’ gebracht door op een groot vel zichzelf als symbool neer te zetten, bewust een positie te kiezen en de onderlinge verbindingen te verbeelden. Deze oefening deden ze zonder te praten. In de nabespreking van dit beeld werd zichtbaar dat sommige leden een zeer slecht of geen contact hadden met elkaar, dat iemand de moeilijke positie van bemiddelaar koos en weer anderen zich meer afzijdig hielden van de onderlinge conflicten. Er bleken oud zeer van vervelende ervaringen en conflicten onder te zitten en het onvermogen om in de communicatie in het hier en nu deze te overbruggen. In de sessies die volgden is dit meer helder gemaakt en ook de verschillende rollen en patronen in het team en welke de groepsdynamiek beïnvloedden.

 

>>